Lưu trữ Danh mục: Chưa phân loại

Tiếng Trung Phiên âm Tiếng Việt 高腰鞋  gāoyāoxié Ủng cổ chân 老虎鞋  lǎohǔxié Giày trẻ