Lưu trữ Danh mục: BLOG

Chuyên Ngành Giày da

Tiếng Trung Phiên âm Tiếng Việt 高腰鞋  gāoyāoxié Ủng cổ chân 老虎鞋  lǎohǔxié Giày trẻ